BOCIAN – dofinansowanie rozproszonych OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wspierającego rozproszone, odnawialne źródła energii, pn. BOCIAN. Beneficjenci mogą składać wnioski od 1 kwietnia do 30 września 2014r.

Celem ww. programu jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery poprzez zwiększenie produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Pomoc na rozwój odnawialnych źródeł energii będzie udzielana w formie pożyczki. Największa intensywność dofinansowań jest przeznaczona na systemy fotowoltaiczne, biogazownie – rozumiane, jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego, instalacje wytwarzania biogazu rolniczego – celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej, oraz na wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę. W następnej kolejności opieką zostanie objęte pozyskiwanie wód z energii geotermalnej, małe elektrownie wodne oraz elektrownie wiatrowe.
Łącznie na dofinansowanie jest przeznaczona kwota 420 mln zł.
Przy określaniu poziomu dofinansowania należy uwzględniać przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Warunki dofinansowania, określone w programie dostępnym na stronie NFOŚiGW:
1) Kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł;
2) Dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które otrzymały dofinansowanie z innych programów priorytetowych NFOŚiGW;
3) Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%. Wysokość oprocentowania opartego na stawce WIBOR na dany rok kalendarzowy, ustala się na podstawie wysokości tej stawki z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
4) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki;
5) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
6) pożyczka nie podlega umorzeniu;

Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji dotyczących programu BOCIAN znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW.

 

Źródło: nfosigw.gov.pl

Zobacz także: