Efektywność energetyczna w miastach

Największe aglomeracje miejskie są odpowiedzialne za rozwój ekonomiczny i społeczny. Do 2030 roku blisko 60% populacji będzie żyło w miastach co jest równoznaczne z ogromnym wzrostem na zapotrzebowanie energii.  Programy związane z planowaniem energetycznym w miastach, dyrektywy europejskie (2010/31/UE) to kluczowe środki w zwiększaniu efektywności energetycznej.

Zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE wszystkie budynki wybudowane po 30 grudnia 2020 roku powinny charakteryzować się zerowym zużyciem energii. Dom o niskim zużyciu energii powinien być wykonany z materiałów o odpowiedniej izolacji oraz wykorzystywać odnawialne źródła energii.

Przykładem działań zwiększających efektywność energetyczną w miastach jest Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors). Pomysł wspierany jest przez Komisję Europejską  Parlamentu Europejskiego. Efektywność energetyczna w miastach jest potrzebna z kilku prostych powodów. Pierwszym z nich są stale rosnące ceny energii, które w ciągu najbliższych lat nie będą maleć. Unia Europejska również nakłada wymagania na kraje członkowskie dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 40% do 2030 roku, co wymaga od jednostek samorządowych podjęcia odpowiednich działań jak m. in. planowanie energetyczne. Monitoring energii również wpływa na poprawę komfortu życia oraz zwiększenie jakości instalacji w budynkach.

Działania zwiększające efektywność energetyczną w poszczególnych obszarach:

Budownictwo:

 • Audyty energetyczne budynków komunalnych oraz opracowanie działań zwiększających efektywność energetyczną
 • Zarządzanie energią w budynkach komunalnych
 • Kogeneracja – jednoczesne produkcja energii cieplnej i elektrycznej

Oświetlenie uliczne:

 • Audyt energetyczny oświetlenia ulic, placów, obiektów użyteczności publicznej

Transport miejski:

 • Monitoring zużycia energii w transporcie publicznym
 • Odnowienie flot transportowej

Planowanie energetyczne w miastach i gmina  składa się z :

 • Odpowiedniego przygotowania – zbadanie potencjału efektywności energetycznej (np. zastosowanie odnawialnych źródeł energii) oraz potencjału zasobowego i ekonomicznego (np. regulacje prawne, dostępność społeczna, ramy finansowe)
 • Określenie ram finansowych
 • Wybór priorytetów
 • Opracowanie programu
 • Wdrożenie i monitoring

Należy podkreślić, że wszystkie etapy planowania energetycznego wymagają odpowiednich decyzji politycznych. Ważnym ogniwem w zwiększaniu efektywności energetycznej w miastach jest ścisła współpraca firm energetycznych oraz pozostałych przedsiębiorców z władzami. Przykładem miasta zarządzanego w sposób efektywnie energetycznie jest Grenoble we Francji, gdzie zastosowanie znalazły stacje do ładowania samochodów, inteligentne sieci energetyczne, energooszczędne budownictwo.

Obecnie realizowane projekty zwiększające efektywność energetyczną w polskich miastach to m. in.:

 • 50 000 and 1SEAPs – wspieranie samorządów lokalnych w opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i ich integracji z Systemami Zarządzania Energią wg normy ISO 50001
 • Burmistrzowie w działaniu (Mayors in action ) –wsparcie samorządów we wdrażaniu i monitorowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii
 • Regionalne strategie dla gmin świadomych energetycznie (Regional Strategies for Energy Conscious Communities) RENERGY – pomoc w tworzeniu zrównoważonej polityki energetycznej

programy

 

Źródło: pnec.org.pl, energiamax.pl

Zobacz także: