Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument zawierający informacje o wielkości zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu. Określa wielkość energii potrzebnej na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Wielkość zapotrzebowania na energię ocenia się na podstawie standardu budynku, jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie stałych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii.

header_12529 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Celem ustawy jest wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem wdrożenia przepisów ustawy ma być wzrost efektywności energetycznej budynków oraz udoskonalenie sposobu certyfikacji energetycznej budynków. Podstawowe przepisy ustawy mają wejść w życie po 6 miesiącach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wymóg sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2009r. zgodnie z ustawą z dnia 19 wrześnie 2007r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane. Nowy projekt ustawy o charakterystyce energetycznej z dnia 29 kwietnia br. wprowadza warunki dla:

  • Istniejących budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2 (od 9 lipca 2015r. – 250 m2) zajmowanych przez: prokuraturę, wymiar sprawiedliwości i administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. Wykonane świadectwa mają być umieszczane w widocznych miejscach, aby wpłynąć na świadomość społeczeństwa w sprawie efektywności energetycznej.
  • W budynkach o powierzchni przekraczającej 500 m2 w których świadczone są usługi dla ludzi (lotniska, centra handlowe, dworce, muzea, hale wystawiennicze) powinno się umieszczać kopię świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu.

Wolne od obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej są między innymi:

  • Zabytki, miejsca kultu oraz działalności religijnej;
  • Budynki mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • Wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
  • Budynki przemysłowe, gospodarcze nieposiadające instalacji grzewczej, wodociągowej ciepłej wody i klimatyzacji;
  • Budynki rolnicze, niemieszkalne o jednostkowym zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kW/(m2*rok);

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury projekt ustawy mówi również o obowiązku umieszczania informacji o charakterystyce energetycznej w reklamie (w przypadku sprzedaży bądź najmu budynku).

Nowa ustawa określa również częstotliwość kontroli systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji. Zniesiono obowiązek kontroli instalacji, które są ogrzewane kotłami o efektywnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanych co najmniej 15 lat.

świadectwo_energetyczneWykonane świadectw charakterystyki energetycznej powinien zlecić właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży bądź najmu), osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz najemca (jeśli nie otrzymał takiego świadectwa lub jego kopii). Do wykonania świadectwa upoważnione są osoby posiadające tytuł inżyniera oraz uprawnienia budowlane.

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie miało ważności 10 lat (jeśli jednak zmieni się charakterystyka energetyczna ze względu na przeprowadzane remonty budowlane świadectwo straci ważność ).

Wykonywanie dokumentu dotyczącego charakterystyki energetycznej ma odbywać się w oparciu o system teleinformatyczny w którym będzie prowadzony centralny rejestr wszystkich świadectw oraz osób uprawnionych do ich wykonywania.

Źródło: mir.gov.pl

Zobacz także: