Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy dotyczącej podatku akcyzowego, zmienia zasady naliczania akcyzy dla energochłonnych zakładów,  które wykorzystują węgiel do celów opałowych. Jeśli takie przedsiębiorstwa będą chciały korzystać ze zwolnienia z akcyzy, konieczne okaże się wdrożenie systemów  związanych z ochroną środowiska albo zwiększaniem efektywności energetycznej, takich jak:

  • Europejski System Handlu Emisjami
  • system EMAS
  •  uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, przez podmioty zobowiązane na podstawie ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub też uiszczenia w zamian opłaty zastępczej;
  • system zarządzania środowiskowego, który jest potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001:2004.

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 

Zobacz także: