Ocena efektywności energetycznej kotłów

Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, czy wykonywania kontroli kotłów i urządzeń chłodniczych wprowadza obowiązująca od 4 stycznia 2006 r. w krajach europejskich dyrektywa 2002/91/WE.

W Polsce obowiązek okresowych kontroli spowodowało dodanie ustawą z dnia 19 września 2007 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) punktu 5 do art. 62 ust. 1. Zatem od stycznia 2009 roku zakres obowiązkowych już dotychczas kontroli w użytkowanych budynkach powiększył się o kontrole okresowe stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej oraz wielkości w odniesieniu do ich potrzeb.

Tak też zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt 5, kontroli podlegają kotły:

a) co najmniej raz na 2 lata – opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,

b) co najmniej raz na 4 lata – opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotły opalanych gazem;

Zatem kontrolę obiektów już użytkowanych należało po raz pierwszy przeprowadzić, w zależności od kotła: do 2011 r. lub do 2013 r.

Jednorazową kontrolę instalacji grzewczej określa art. 62, ust. 1b:

Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.

Inspekcję tą należy przeprowadzić w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. użytkowane były już ponad 15 lat przeprowadzić należało do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Wg art. 62 ust. 4, kontrolę powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, natomiast kontrolę instalacji gazowych wg ust. 5 – osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

kotłyZakres kontroli powinien obejmować:

– ocenę stanu technicznego kotła,

– ocenę efektywności spalania,

– ocenę wielkości kotła w stosunku do rzeczywistych potrzeb,

– sporządzanie protokołu zawierającego ewentualnie zalecenia wraz z oceną ich zasadności ekonomicznej.

Informacje o tym jakie powinny być kontrole zawiera norma PN-EN 15378:2007 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Kontrola kotłów i instalacji ogrzewczych”. W oparciu o powyższą normę sporządza się protokół zawierający ewentualne zalecenia i wyniki kontroli.

Dyrektywa 2002/91/WE wprowadza obowiązek kontroli kotłów, uzasadniając go:

Regularna konserwacja kotłów oraz systemów klimatyzacyjnych przez kwalifikowany personel, przyczynia się do poprawnego uregulowania kotłów, zgodnie ze specyfikacją  wyrobu a w ten sposób zapewnia optymalną charakterystykę z punktu widzenia środowiska, bezpieczeństwa i energii. Niezależna ocena całej instalacji grzewczej jest wymagana wówczas, gdy zmiana mogłaby mieć miejsce ze względów opłacalności. 

Przeprowadzenie oceny efektywności energetycznej kotłów pozwala na znaczną poprawę sprawności obiektu co wiąże się z oszczędnościami energii i finansów podczas jego eksploatacji.

Sprawdź informacje nt oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych.

ocena efektywności energetycznej kotłów

Źródło: isap.sejm.gov.pl

Zobacz także: