Porozumienie burmistrzów – prowadzenie zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym

Porozumienie burmistrzów to ambitny projekt angażujący europejskie miasta i miejscowości w działania na rzecz ochrony klimatu. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ustalonych dla roku 2020 poprzez ograniczenie na swoim terenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o ponad 20%. Wywiązanie się z tego zobowiązania wymaga od sygnatariuszy Porozumienia opracowania Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) i przedłożenia go Komisji Europejskiej w ciągu roku od dnia przystąpienia do Porozumienia.

SEAP ( Sustainable Energy Action Plan) dotyczy działań związanych z lokalną produkcją energii elektrycznej (wykorzystanie paneli fotowoltaicznych, energii wiatrowej, kogeneracji oraz usprawnienia lokalnego wytwarzania energii elektrycznej) jak również lokalnej produkcji ciepła/chłodu.

Do Porozumienia Burmistrzów mogą przystąpić wszystkie samorządy lokalne wybrane w demokratycznych wyborach. Nie ma określonego terminu zawierania umów pomiędzy przedstawicielami samorządów, a Komisją Europejską. Pierwszym etapem przystąpienia do Porozumienia jest podpisanie formularza przystąpienia przez przedstawiciela Gminy/Miasta – dostępnym na stronie, również w języku polskim. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Ostatecznie przedstawiciel Miasta/Gminy otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie wraz z informacjami o następnych krokach.

Oprócz planu SEAP sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów zobowiązują się do:

  • Wykonania bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) w ciągu roku od dnia podpisania Porozumienia. Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) jest wyliczenie ilości CO2 wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie miasta lub gminy;
  • Regularne sporządzanie – co 2 lata począwszy od dnia przedłożenia SEAP – raportów informujących o postępach we wdrażaniu planu oraz osiągniętych do tej pory rezultatach;
  • Promowanie działań podejmowanych w związku z przystąpieniem do Porozumienia i angażowanie w nie mieszkańców oraz lokalnych interesariuszy, w tym regularna organizacja Lokalnych Dni Energii; 

 

Finansowanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii :

– Fundusze odnawialne

Przyjmują formę pożyczki lub dotacji. Fundusz będzie się samoistnie odnawiać po okresie pierwszej kapitalizacji. Celem funduszy odnawialnych jest inwestowanie w rentowne projekty z krótkim okresem zwrotu, a następnie uzyskanie spłaty zainwestowanych środków i ich wykorzystanie do sfinansowania nowych projektów.

– Leasing

Klient (leasingobiorca) dokonuje wpłat raty leasingowej, na którą składa się część kapitałowa i część odsetkowa, na rzecz instytucji finansującej (leasingodawca). Opłaty za leasing są zwykle niższe niż opłaty za kredyt.

– Firmy typu ESCO (Energy Service Company – firmy usług energetycznych)

Firmy typu ESCO finansują projekty z zakresu oszczędności energii bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek płatnych z góry kosztów inwestycyjnych przez władze lokalne. Zwrot poniesionych przez firmę nakładów oraz wypłata jej zarobku następują przy wykorzystaniu środków zaoszczędzonych w wyniku realizacji inwestycji w czasie trwania umowy. Umowa gwarantuje władzom lokalnym określony poziom oszczędności energii oraz pozwala im uniknąć inwestowania w nieznane sobie obszary.

– Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)

Władze lokalne zlecają wykonanie inwestycji firmie prywatnej ma zasadzie koncesji udzielonej na określonych warunkach. Umowa powinna być elastyczna, aby umożliwić firmie spłatę inwestycji.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w inicjatywie Porozumienie Burmistrzów:

  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez prowadzenie przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną urządzeń, budynków mieszkalnych/użyteczności publicznej;
  • Wzrost zainteresowania inwestorów obszarem gmin/miast;
  • Większe szanse na otrzymanie dofinansowań ze strony UE oraz kraju
  • Rozwój współpracy na szczeblu administracyjnym oraz naukowym
  • Budowanie dialogu z przedsiębiorstwami energetycznymi, dostawcami energii
  • Poprawa jakości życia mieszkańców

Najbardziej znane efekty Porozumienia Burmistrzów w Polsce to instalacja paneli słonecznych w Kościerzynie mająca na celu poprawę jakości powietrza. Również na terenie gminy Lubin zamontowano ponad 22 zestawy oświetleń ulicznego ze źródłem światła LED (o mocy od 27-31Wat) zasilane bateriami naładowanymi z paneli fotowoltaicznych o mocy 360 -380 Wat.

Więcej przykładów działań Porozumienia Burmistrzów na terenie Polski oraz UE jest przedstawione na stronie Conventant of Mayor.

Poniżej umieszczony jest krótki film o efektach pracy Porozumienia Burmistrzów w Polsce.

Źródło: eumayors.eu, energyformayors.eu

Zobacz także: