Potrzeba termomodernizacji

Sektor budowlany pochłania ok. 40% całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej oraz jest odpowiedzialny w 36% za emisję gazów cieplarnianych do atmosfery – według danych Komisji Europejskiej. W Polsce ponad ¾ budynków jednorodzinnych nie spełnia standardów energooszczędnych – zazwyczaj są ogrzewane kotłem lub piecem węglowym. Raport Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050 przedstawia m. in.  możliwe działania termomodernizacyjnych, korzyści z nich płynące oraz bariery w tworzeniu energooszczędnych rozwiązań. 

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne ma na celu ulepszenie w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych (źródło: http://www.mir.gov.pl/). Obecnie coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest zamiana źródeł energii na energię odnawialną lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

house

Korzyści wynikające z termomodernizacji:

  • Ekonomiczne: nowe miejsca pracy, wzrost aktywności gospodarczej, zwiększenie niezależności energetycznej
  • Społeczne: wyrównanie standardu budownictwa, a co za tym idzie warunków życia na wsi i w mieście; w wyniku termomodernizacji niższe koszty energii przyczyniają się do walki z ubóstwem
  • Środowiskowe: ograniczenie emisji CO2 i jednoczesny wzrost efektywności energetycznej

Zdaniem autorów raportu działania termomodernizacyjne powinny w pierwszej kolejności objąć domy jednorodzinne. Stanowią one ponad 50% wszystkich budynków w Polsce, większość z nich powstała w czasach socjalizmu lub w latach przedwojennych co oznacza, że najczęściej wykorzystują kotły i piece węglowe do ogrzewania.

 Za główne bariery w przeprowadzeniu termomodernizacji budynków uważa się:

  • Brak odpowiedniego (długoterminowego) systemu finansowania
  • Brak długoterminowych kredytów na cele termomodernizacji
  • Wysokie koszty transakcyjne
  • Niewystarczająca wiedza dotycząca energooszczędnych technologii po stronie wykonawców

W rozwój finansowania termomodernizacji w Polsce powinien być zaangażowany Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zachęcamy do lektury raportu Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050   w celu dokładniejszego zapoznania się z mechanizmami finansowania oraz zrealizowanymi przykładami.

 

 

Źródło: tekst powstał w oparciu o raport Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050

 

Zobacz także: