Projekt ustawy o OZE przyjęty

8 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii przedłożony przez Ministra Gospodarki. Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ustawa przewiduje również powstanie nowych miejsc pracy związanych ze zwiększającą się liczbą nowych instalacji OZE.

Najważniejszym zadaniem nowej ustawy o OZE jest m.in. zmiana systemu wspierania energetyki odnawialnej oraz zastąpienie mechanizmu „zielonych certyfikatów”  systemem aukcyjnym. Obecnie każde przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek uzyskania i przedłożenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia, czyli tzw. zielonych certyfikatów. Proponowany system aukcyjny ma zapewnić większą konkurencję na rynku OZE oraz prowadzić  do rozwoju nowych ekologicznych źródeł energii. Będzie on polegał na organizowaniu aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1MW oraz o mocy zainstalowanej powyżej 1MW. Za organizowanie aukcji będzie odpowiedzialny prezes URE.  Aukcje będą wygrywać Ci wytwórcy zielonej energii, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii pochodzącej z OZE. Informacje o aukcjach będą podawane przez ministra gospodarki do 30 listopada każdego roku. Będzie on również ustalał tzw. „cenę referencyjną” , czyli maksymalną za jaką w danym roku będzie można kupić w danym roku 1MWh energii z OZE.

System aukcyjny ma wejść w życie od 1 stycznia 2015r.

Kolejnym celem ustawy o OZE jest utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej SA (OREO SA) rozliczającego ujemne saldo pomiędzy wartością energii zakupionej oraz sprzedanej w systemie aukcyjnym. OREO SA, zgodnie z projektem, ma też gromadzić i zarządzać środkami z opłaty OZE. W 2015 roku stawka opłaty OZE netto wynosić będzie 2,27 zł za 1 MWh.

W myśl ustawy o OZE ma być zlikwidowane wsparcie dla dużej energetyki wodnej, czyli dla instalacji o mocy powyżej 5 MW oraz dla instalacji spalania wielopaliwowego.

Ustawa o OZE upraszcza i ogranicza procedury koncesyjne wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Działalność gospodarcza związana z małymi  instalacjami produkującymi prąd, ciepło lub chłód z odnawialnych źródeł energii będzie wymagała jedynie wpisu do „rejestru wytwórców energii w małej instalacji” prowadzonego przez prezesa URE.

Ustawa ma wejść w życie w ciągu 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw . Jednak przepisy dotyczące ustawy będą obowiązywać dopiero po upływie 12 miesięcy od pozytywnego zatwierdzenia ustawy przez Komisję Europejską jako zgodną z przepisami o pomocy publicznej.

 

Źródła: pigeo.org.pl, solarkurier.pl

Zobacz także: