Wzrost instalacji kolektorów słonecznych w Polsce

Program Narodowego Funduszu dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych spowodował wzrost zainteresowania kolektorami słonecznymi. Zaobserwowano znaczny wzrost sprzedaży kolektorów oraz zwiększone zainteresowanie pozyskiwaniem energii ze słońca. Polska awansowała na trzecie miejsce w ranking sprzedaży w Europie – podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozytywny trend na rynku kolektorów słonecznych jest wynikiem programu NFOŚiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. Realizacja ponad 67 tys. inwestycji spowodowała ograniczenie emisji CO2 o ponad 75 tys. ton dwutlenku węgla rocznie do 2015 roku. NFOŚiGW podkreśla, że taki rezultat nie zostałby osiągnięty bez współpracy z bankami zaangażowanymi w program.

Podobny schemat współpracy z bankami w realizacji takich programów jak dopłata do kredytów na budowę domów energooszczędnych, czy program Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikrointsalacji odnawialnych źródeł energii przynoszą równie korzystne efekty w rozwoju branży OZE.

Mapa_nfosigw

Główne efekty programu dopłat do kolektorów podane przez NFOŚiGW to m. in.:

  • wypłata (wykorzystanie) środków przewidzianych w budżecie programu w kwocie 449 567 912,28 zł (z 450  mln zł) – 99,90% wykorzystania;
  • efekt ekologiczny z kolektorów zainstalowanych w latach 2010-2014: ograniczenie emisji 75 100,30 Mg CO2/rok (115% miernika planowanego w budżecie 65 055 Mg CO2/rok);
  • szacowana powierzchnia całkowita zainstalowanych kolektorów – 483 894 m2kolektorów (planowane 420 tys. m2);
  • zrealizowano 67 363 instalacji (zakładano 60 tys.- 67 tys.);
  • średni koszt jednostkowy zainstalowania kolektorów 2 228 tys. zł;
  • średni koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł 14,8 tys. zł, a średnia kwota dotacji –  6,7 tys. zł.

 

Źródło: nfosigw.gov.pl

Zobacz także: