Zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Biorąc pod uwagę dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią”, a także Ustawę o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku – audyty energetyczne przedsiębiorstw powinny spełniać następujące wytyczne:

  • audyt musi zostać przeprowadzony w oparciu o aktualne, reprezentatywne, mierzone i możliwe do zidentyfikowania dane odnoszące się do zużycia energii
  • zawiera dokładny przegląd zużycia energii w budynkach, zespołach budynków, instalacjach, w transporcie, odpowiadających sumarycznie za minimum 90% zużycia energii przez przedsiębiorstwo,
  • powinien opierać się na analizie kosztowej cyklu życia (nie na okresie zwrotu nakładów), by uwzględnić oszczędności energii w dłuższym czasie, wartości rezydualne inwestycji, a także stopy dyskonta.

Zobacz także: